Yhteislupasopimus 2014

 HIRVIELÄINTEN METSÄSTYKSEN YHTEISLUPASOPIMUS

LEPPÄVIRTA-VARKAUS 2014

 

1.     Yhteisluvan osakkaaksi voidaan ottaa sellainen seura/seurue, joka itsenäisesti voisi saada nimiinsä hir­vieläinten pyyntiluvan (vähintään 1000 ha ja yhtenäinen alue). Yhteislupaosakkaat pitävät huhti­kuun aikana yhteislupaa koskevan kokouksen. Yhteislupakokouksessa käsitellään seuraavat asiat tarvittaessa ääni ja osakas periaatteella:

- hyväksytään yhteisluvan osakkaat

                   - valitaan yhteisluvan vastuuhenkilö, joka toimii pyyntiluvan hakijana,

                   - sovitaan yhteisesti haettava pyyntilupamäärä,

                   - sovitaan lupaosakkaiden pyyntilupamääristä ja kaatomääristä

                   - allekirjoitetaan luvan hakijalle valtakirja ja metsästyslupa hakemuksen tekoa varten

                   - sovitaan kustannusten jaosta osakkaiden kesken, hyväksytään edellisen vuoden tilitys

                   - sovitaan muista metsästyksen järjestelyyn liittyvistä asioista.

 

        2.    Yhteisluvan vastuuhenkilö

     - laatii pyyntilupahakemuksen ja toimittaa hakemusasiakirjat riistanhoitoyhdistykselle,

     - huolehtii  metsästykseen liittyvästä tiedotuksesta lupaosakkaille,

     - toimittaa kullekin lupaosakkaalle kopion riistanhoitopiirin antamasta lupapäätöksestä ja muista riistanhoitopiirin tai riistanhoitoyhdistyksen antamista metsästystä koskevista ohjeista ja suosi­tuksista,

     - kerää ja toimittaa edelleen saalisilmoitukset ja pyyntilupamaksut.

 

        3.    Kukin yhteisluvan osakas (seura/seurue) toimittaa yhteisluvan vastuuhenkilölle pyyntilupahake­musta varten tarpeelliset tiedot viimeistään huhtikuun kokouksessa: kartta metsästysalueesta ja  metsästysalueen pinta-ala.

 

        4.    Seurat/ seurueet valitsevat keskuudestaan metsästyksen johtajat ja tarpeellisen määrän varajohta­jia. Ennen metsästykseen ryhtymistä seurueet ilmoittavat metsästyksen johtajansa pyyntiluvan ha­kijalle riistanhoitoyhdistykselle tehtävää ilmoitusta varten. Metsästyksen johtajat vastaavat siitä, että metsästys tapahtuu lakien ja asetusten mukaisesti.

 

        5.    Jokainen yhteisluvan osakas (seura/seurue) metsästää sillä alueella, jossa sillä on metsästysoikeus ja vastaa vuokrasopimustensa laillisuudesta sekä suhdetoiminnasta maanomistajiin. Toisten osak­kaiden alueiden keskellä olevia sirpalealueita ei saa käyttää hirvijahtiin eikä luovuttaa kolmannen osapuolen käyttöön hirvialueeksi. Yhteisluvan sisällä osakas ei voi luovuttaa pyyntilupia toiselle osakkaalle metsästettäväksi.

 

        6.    Jos haavoitettu hirvieläin poistuu omalta alueelta toisen seurueen alueelle, on siitä välittömästi ilmoi­tettava ko. alueen metsästyksen johtajalle ennen jäljityksen aloittamista. HAAVOITETTU HIRVIELÄIN KUULUU AINA HAAVOITTAJALLE. Yön yli jäävästä haavakosta on aina tehtävä il­moitus viranomaisille, myös omalle alueelle jääneistä

 

        7.    Jos jokin lupaosakas (seura/seurue) kaataa ylimääräisen tai sovitun kiintiön ylittävän hirvieläimen, on osakkaan heti otettava yhteys yhteisluvan vastuuhenkilöön. Metsästysrikkomuksistaan osakkaat ilmoittavat aina viranomaisille.

 

        8.    Kukin lupaosakkaan metsästyksenjohtaja toimittaa  välittömästi  (7 vrk:n kuluessa) metsästyksen päätyttyä seurueen saalisilmoituksen yhteisluvan vastuuhenkilölle ja vastaa yhteisluvan vastuuhen­kilön pitämisestä ajan tasalla metsästyksen kehittymisestä. Seurueen pyyntilupamaksu tulee mak­saa samanaikaisesti yhteisluvan vastuuhenkilölle.

 

        9.    Yhteisluvan osakkaat allekirjoituksellaan sitoutuvat noudattamaan tätä sopimusta liitteineen. Sopija­puoli, joka rikkoo näitä sopimussääntöjä jättäytyy ilman erillispäätöksiä pois yhteistoiminnasta ja yhteislupa-anomuksesta mikä kirjataan tiedoksi anomuksen laatimiskokouksessa. Jos rikkomus ta­pahtuu ennen lisälupien jakoa osakas menettää oikeutensa ko. lupiin.

 

              Hyväksytty yhteislupakokouksessa.                     Leppävirralla 24 huhtikuuta 2014

 

             

                                                                

              ---------------------------------------------                            ----------------------------------------------

              puheenjohtaja                                                    sihteeri

 

liitteet:  valtakirja ja pyyntilupien jako osakasten kesken